Natur på Elkærholm

Vi vægter naturpleje på ejendommen højt. Til Elkærholm hører 30 ha ådale som gennemløbes af Vester Nebel Å og den landskabsfredede “Skelbækken”. Disse to åer har Koldings største forekomst af gydebanker for bækørreder. Vi har lavet en aftale med Kolding Kommune om at friholde området helt for fiskeri i håb om at øge bestanden yderligere.

Ådalene består mest af beskyttede naturtyper som eng, overdrev, mose og fredskov. Natuglen yngler lige syd for hovedbygningen, og vi har stor fornøjelse af de langt fra mundlamme ugleunger, der i maj og juni måned i de sene aftentimer sidder og siger ”iv-iv”-kaldelyde til hinanden. To glentepar yngler her år efter år, ligesom der ofte ses musvåger svævende over ejendommen. Vi støder også tit på fiskehejreparret spankulerende langs åløbet på jagt efter småfisk og andet godt. En håndfuld spætters arbejdsiver giver genlyd i dalene i årets første tre måneder. Statens NOVANA undersøgelser har overvåget flagermusene omkring Bloksbjerg, og der er registreret intet mindre end 12 forskellige arter. Det røde egern er vi også stødt på blot et par stenkast fra stuehuset.

Natur på Elkærholm, sådan plejer vi den

  • Natur på Elkærholm forbedres b.la. ved tynding af skovene, så de bliver mere lysåbne, så urter og græsser igen kan spire frem i skovbunden til fordel for insekter (og vores bier) og dermed foderforsyningen til fugle og flagermus. Der er i vinteren 2013-14 allerede fjernet 4500 m³ flis og adskillige trækævler. I 2017-18 blev det det nordlige skovområdet tyndet og fjernet 4000m³ flis.
  • Udpegning og fredning af store, gamle træer til ”død og henfald”, de såkaldte livstræer. Når disse træer dør, laver spætten huller til dens reder. Disse huller overtager bl.a. flagermusene, som årene går. Når træerne bliver så skrøbelige, at efterårsstormene lægger dem ned, bliver de nu levested for biller, larver, barksvampe og -snegle, der igen fungerer som fourage for små pattedyr, fugle og flagermus. Vi har i 2015 og igen i 2018 udpeget ialt over 250 store træer af primært eg, bøg og kirsebær i skovene på Elkærholm. De er alle blevet mærket og deres position noteret med GPS, så vi og vores efterkommere altid ved, hvor de er.
  • Varmblodsheste og Belted Galloway kreaturer er indsat som naturplejere, for at sikre at mere lysåbne skove og græsenge. Det giver samtidig større biodiversitet og større fødegrundlag for svaler, ugler, egern, rød glente, musvåge, flagermus mm. Fiskehejreparret, der ses hver dag i Vester Nebel å, har også vænnet sig til de græssende heste og kreaturer. I 2018 blev vi færdige med at indhegne hele naturområdet, så dyrene kan pleje alle 30 ha. Vi sørger for at regulere græsningstrykket ved at sælge ud af flokken i det omfang det er nødvendigt.

Naturpleje på Elkærholm Her ses Hans Peter med hans gallowaykøer, der alle går og nyder naturen. De er helårs græssende.

Det reneste rene vandløb

Det var en helt speciel oplevelse for naturvejleder, Jørn Chemnitz, Kolding Kommune og fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua at finde disse to rent-vands-elskende insekter. Insekterne hedder: Majflue (til venstre) og Blåvinget Pragtvandnymfe (til højre) og blev fundet tilfældigvis på vores vandring langs Vester Nebel Å. Og så sad de smukke væsener endda så tæt på hinanden, at vi kunne have dem begge på samme billede! Billederne er taget ca. 50 m nord for vores mosteri.

Læs mere om Elkærholms plantage, ved at klikke hér.

vand nymfer og natur På billedet ses 2 vandnymfer der indikerer at vandet der flyder gennem åen på Elkærholm er i top kvalitet. De er fundet kun 50 meter fra vores gårdmosteri.