Om Elkærholm

Elkærholm drift og naturpleje

Dyrkning af Aronia

Elkærholm er ideelt geografisk placeret til dyrkning af Aroniabær. Modsat andre bær i Danmark, dyrkes Aroniabær nemlig bedst lidt inde i landet, så de får tilstrækkeligt kolde vintre. Og da buskene blomstrer sidst i maj måned, er risikoen for nattefrost nærmest ikke eksisterende.

Vi har udvalgt de rette moderplanter til alle vores buske, og vi har fat i alle processer lige fra pasning af plantagen til vores færdige produkter af Aroniabær står klar på bordet.

Vi dyrker selv alle de bær, som vi efterfølgende forarbejder, så vi er sikre på, at alle bær har den rigtige afstamning, og har haft den mest hensigtsmæssige vækst og pleje. Vi plejer nidkært vores plantage og får år for år mere viden om, hvordan vi skal passe buskene, så vi efterfølgende får verdens bedste råvare at arbejde videre med i vores mosteri.

 

Naturpleje

Til Elkærholm hører 30 ha ådale som gennemløbes af Vester Nebel Å og den landskabsfredede “Skelbækken”. Disse to åer har Koldings største forekomst af gydebanker for bækørreder, og vi har lavet en aftale med Kolding Kommune om at friholde området helt for fiskeri i håb om at øge bestanden yderligere.

Ådalene består mest af beskyttede naturtyper som eng, overdrev, mose og fredskov. Natuglen yngler lige syd for hovedbygningen, og vi har stor fornøjelse af de langt fra mundlamme ugleunger, der i maj og juni måned i de sene aftentimer sidder og siger ”iv-iv”-kaldelyde til hinanden. To glentepar yngler her år efter år, ligesom der ofte ses musvåger svævende over ejendommen. Vi støder også tit på fiskehejreparret spankulerende langs åløbet på jagt efter småfisk og andet godt. En håndfuld spætters arbejdsiver giver genlyd i dalene i årets første tre måneder. Statens NOVANA undersøgelser har overvåget flagermusene omkring Bloksbjerg, og der er registreret intet mindre end 12 forskellige arter. Det røde egern er vi også stødt på blot et par stenkast fra stuehuset.

For at forbedre forholdene for denne rige flora og fauna i ådalene, er vi i disse år i gang med flere naturbeskyttende tiltag:

  • Tynding af skovene, så de bliver mere lysåbne, så urter og græsser igen kan spire frem i skovbunden til fordel for insekter (og vores bier) og dermed foderforsyningen til fugle og flagermus. Der er i vinteren 2013-14 allerede fjernet 4500 m³ flis og adskillige trækævler.
  • Udpegning og fredning af store, gamle træer til ”død og henfald”, de såkaldte livstræer. Når disse træer dør, laver spætten huller til dens reder. Disse huller overtager bl.a. flagermusene, som årene går. Når træerne bliver så skrøbelige, at efterårsstormene lægger dem ned, bliver de nu levested for biller, larver, barksvampe og -snegle, der igen fungerer som fourage for små pattedyr, fugle og flagermus. Vi har i 2015 udpeget ca. 120 store træer af primært eg, bøg og kirsebær i skovene på Elkærholm.
  • Varmblodsheste og Belted Galloway kreaturer er indsat som naturplejere, for at sikre at mere lysåbne skove og græsenge. Det giver samtidig større biodiversitet og større fødegrundlag for svaler, ugler, egern, rød glente, musvåge, flagermus mm. Fiskehejreparret, der ses hver dag i Vester Nebel å, har også vænnet sig til de græssende heste og kreaturer.

 

Det reneste rene vandløb


  • Foto: Det var en helt speciel oplevelse for naturvejleder, Jørn Chemnitz, Kolding Kommune og fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua at finde disse to rent-vands-elskende insekter, Majflue (til venstre) og Blåvinget Pragtvandnymfe (til højre), på vores vandring langs Vester Nebel Å. Og så sad de smukke væsener endda så tæt på hinanden, at vi kunne have dem begge på samme billede! Billederne er taget ca. 50 m nord for vores mosteri.